Ochrana osobních údajů

Přihlášením k odběru novinek a kontaktování hnutím BUDOUCNOST se sídlem Čajkovského 25, Praha 3, 130 00 (dále jen „Hnutí“)  udělujete souhlas s tím, aby Hnutí zpracovávalo Vaše osobní údaje specifikované níže. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem kontaktování ze strany Hnutí a spolupráce s Hnutím.

 

Kategorie osobních údajů:

  • Identifikační údaje – např. jméno, příjmení, titul, datum narození

  • Kontaktní údaje – např. adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, emailová adresa, číslo telefonu

 

S vašimi osobními údaji budeme zacházet v souladu s nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

Zpracování osobních údajů provádí Hnutí. Tyto osobní údaje Hnutí získává z členské přihlášky, webových formulářů na stránkách a sociálních sítích Hnutí či informačních systémů, v rámci kterých probíhá komunikace mezi členy Hnutí. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky nebo manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

 

Doba zpracování osobních údajů je 20 let. Osobní údaje jsou předávány nebo zpřístupňovány pouze pověřeným osobám v rámci Hnutí a dále orgánům a institucím, kterým takové právo vyplývá z platných právních předpisů

 

Poskytnutí Vašich osobních údajů je zcela dobrovolné a jejich poskytnutí je důležitým předpokladem pro spolupráci a členství v Hnutí. V případě neposkytnutí Vašich osobních údajů nebude možné Vás kontaktovat a nebude možná Vaše participace na činnostech Hnutí.

 

Tento souhlas jste oprávněn/a kdykoli odvolat prostřednictvím našich zasláním písemné informace na kontaktní e-mailovou adresu.

 

Uplatnění práv Subjektu údajů

Práva Subjektu údajů jsou stanovena zejména III. kapitolou GDPR a § 81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Jedná se o práva:

  • Právo přístupu k osobním údajům

  • Právo na opravu, doplnění či výmaz

  • Právo na omezení

  • Právo na přenositelnost údajů

  • Právo vznést námitku

  • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování

 

Výše uvedená práva může Subjekt údajů uplatnit prostřednictvím žádosti, kterou je možné doručit písemně na adresu Hnutí (Čajkovského 25, Praha 3, 130 00), nebo elektronicky na adresu (info@volim-budoucnost.cz).

 

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.